Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO TOÀN CẦU DELHI - INDIA - 2011 (GLOBAL BUDDHIST CONGREGATION 2011)