Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

CHO ĐẾN BAO GIỜ?
    ĐẾN BAO GIỜ QUÊ TÔI MỚI CÓ MỘT CUỘC BẦU CỬ DÂN CHỦ?

    ĐẾN BAO GIỜ TỪNG NGƯỜI DÂN NHỎ BÉ QUÊ TÔI NHẬN ĐƯỢC THƯ MỜI DỰ LỄ NHẬM CHỨC TỪ CHÍNH TỔNG THỐNG CỦA MÌNH?