Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

MỘT PHÚT MẶC NIỆM!

XIN DÀNH MỘT PHÚT MẶC NIỆM NGÀY 14/03/2015 CHO NHỮNG CHIẾN SĨ ĐÃ HIẾN DÂNG ĐỜI MÌNH BẢO VỆ HOÀNG SA NĂM 1974 VÀ GẠC MA NĂM 1988!CŨNG XIN DÀNH MỘT LỜI NGUYỀN RỦA THẰNG CHỘT LÀM VUA XỨ MÙ CÙNG CÁC TÊN GIÁO CHỦ MA GIÁO "MƯỜI - ĐM" BÁN NƯỚC CHO TÀU!