Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

THẰNG HỀ LÀM TRÒ KHỈ


ặC ặC ặC

BỐ TIÊN SƯ CÁI THẰNG LÀM TRÒ KHỈ
ÔI
BỐ TIÊN SƯ CÁI THẰNG LÀM TRÒ KHỈ... KHỈ
BỐ TIÊN SƯ CÁI THẰNG LÀM TRÒ KHỈ... KHỈ KHỈ
BỐ TIÊN SƯ CÁI THẰNG LÀM TRÒ KHỈ... KHỈ KHỈ KHỈ

KHỈ KHỈ KHỈ KHỈ KHỈ KHỈ KHỈ   

 
Nhìn vào trang lưu bút trên, tôi đánh giá sự hiểu biết và lịch lãm của ông Nguyễn Phú Trọng rất thấp, mặc dù ông xuất thân cử nhân Văn Khoa Tổng hợp, có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ và từng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương của đảng CSVN.
Mặc dù ai cũng biết là ở các nước cộng sản thì chức danh tổng bí thư cao hơn và có thực quyền hơn chức danh chủ tịch nước, nhưng theo thông lệ quốc tế thì ông chỉ là đảng trưởng của một đảng chính trị, không phải là nguyên thủ quốc gia. Ông Trương Tấn Sang mới là nguyên thủ quốc gia.

Khi nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đưa ra cuốn sách và muốn xin chữ ký lưu niệm, trông thấy có chữ ký và lưu bút của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nếu ông Nguyễn Phú Trọng là người lịch lãm, hiểu biết thì phải lật ngay sang trang trắng để ghi lưu bút và ký tên mình. Ông không nên ký vỏn vẹn một chữ ký (không viết tên bên dưới) nguệch ngoạc trèo chễm chệ lên trên chữ ký và lưu bút của nguyên thủ quốc gia mình như thế. Dân gian người ta bảo như thế tức là bỉ mặt nhau đấy ông ạ. (Nếu người ghi lưu bút và ký tên trước là người đồng cấp, hoặc cấp dưới thì nhiều khi vì sự tôn trọng nhau, người sau dù hơn tuổi, hơn chức người ta vẫn không để chữ ký và lưu bút lên trên như vậy).

Ngày xưa, với hành động này, ông Trọng sẽ bị triều đình khép ngay vào tội khi quân, có khi bị bêu đầu nơi cửa khuyết. Ngày nay, trông thấy chữ TRỌNG trêntrang giấy đó, lòng kính trọng ít ỏi của người dân đối với ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn!

P/S: Nhân đây cũng bình luôn về chữ ký của Chủ tịch nước VN Sang và hình dấu của nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng:

- Nếu Lục Tiểu Linh Đồng đóng dấu trước khi có chữ ký của Chủ tịch Sang thì khi ký, ông Sang phải ký xa cái dấu tên "Lục Tiểu Linh Đồng" một chút, vì đó là dấu của người ta. (Đó là chưa kể nhiều khi không phải là dấu chữ tên người (danh chương) mà chỉ là "nhàn chương" ghi một câu hoặc cụm từ bông đùa nào đấy).

- Nếu dấu đóng sau khi Chủ tịch Sang ký, thì nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng này không hiểu gì về văn hóa của nước anh ta. Hoặc anh ta muốn tinh vi tinh tướng, nhưng thực ra là đã vô tình xúc phạm nguyên thủ Việt Nam.